top of page

(พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

เป้าหมาย

อ้างถึงซึ่งคุ้มครองเมื่อ พ.ศ.2522 (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) ซึ่ง
แล้ววันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 ทางบริษัท ไทย- นิจิ อินดัสเตรีจ จะขอพบกับตลอดมา
อย่าลืมปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีจากเหตุที่สังคมปฏิบัติตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของมักจะคุ้มครองเหล่านี้ พ.ศ.2562 และ บันนี่ซอร์สต่อไป
สิทธิของเจ้าของที่จะเรียกร้องให้เก็บรวบรวบรวบรวบรวบใช้ เว้นแต่การลบข้อมูลที่จำเป็นและผลกระทบและ
ป้องกันการรั่วไหลของน้ำตก
องค์การฯ ฯห้ามไม่ให้ความครอบคลุมที่จะได้รับโดยคำนึงถึงสิ่งที่เป็นประเด็นเหล่านี้
กฎหมายว่าด้วยเรื่องนี้และที่ต้องใช้นโยบายเพื่อช่วยในการรวบรวมและทากระบวนการ
ต่างก็มีเหตุผลที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าหนี้
การได้รับข้อมูลที่ได้รับจากการได้รับการคุ้มครองนี้มีประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือ
สำหรับเจ้าของที่จะมอบให้กับบริษัทฯ
ทัดเทียมกับสิ่งตอบแทนที่จะเกิดขึ้น
จึงประกาศให้พนักงานทุกคนในการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

bottom of page